PBR06

 TPOP-95

TPOP-95

TPOP-95
CAS NO.:1334484-14-8
Molecular Formula:C30H29NO7S
Synonyms:Acetamide,N-[(2,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[ (4-methylpheyl)sulfonyl]oxy]-N-(2-phenoxyphe nyl)-
FPOP-95

FPOP-95

FPOP-95
CAS NO.:1104493-11-9
Molecular Formula:C23H22FNO4
Synonyms:Acetamide,N-[(2,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-N-(2-phenoxyphenyl)-